• خط ویژه ۵۲۸۸۵ - (۰۲۱)

استخر آرین


تصاویر


آدرس


مازندران-آمل ـ آفتاب ۸۴ ـ طبقه فوقانی استخر نجمنوع پذیرش: الکترونیک
نوع مرکز: استخر و مجموعه های آبی

مازندران-آمل ـ آفتاب ۸۴ ـ طبقه فوقانی استخر نجم

تلفن: 01144236674
تعداد کارت: فقط پذیرش الکترونیک دارد.
-

آخرین بروزرسانی یکشنبه (ب.ظ 15:45) 27\05\1398