ورزش، اطمینان و اعتماد به نفس در انسان ایجاد میکند(مقام معظم رهبری)